Polskie Towarzystwo
    Tatrzańskie
Statut Historia Informacje Odznaki PTT Nowy Sącz Bezpieczeństwo GOPR Kontakt Księga Gości

Aktualności
Wycieczki i wyprawy
Regulamin wycieczek
Szlaki spacerowe
Przewodnicy
Na niebieskich szlakach
Przyjaciele
Relacje
GALERIA
Strona głównaInformacje o PTT BESKID
Historia PTT Beskid
Jak się zapisać?

INFORMACJE O POLSKIM TOWARZYSTWIE TATRZAŃSKIM

Polskie Towarzystwo Tatrzańskie (w skrócie PTT) jest organizacją zrzeszającą miłośników gór. Posiada około 1500 członków w 29 oddziałach i kołach. W swoich działaniach opiera się wyłącznie na społecznej pracy swoich członków i sympatyków. Fundusz Towarzystwa stanowią przede wszystkim składki członkowskie, dotacje oraz zyski ze sprzedaży wydawnictw. W PTT nie ma etatów, ani pensji. W szeregach organizacji oprócz turystów i alpinistów są ludzie zawodowo związani z górami (przewodnicy, pracownicy schronisk, leśnicy, naukowcy prowadzący badania na terenie gór). Towarzystwo stara się propagować turystykę indywidualną, zarówno letnią, jak i zimową, uprawianą w małych grupach, narciarstwo (również wysokogórskie) oraz alpinizm. Dużą wagę przywiązuje do edukacji młodych turystów, uważając, iż właśnie oni najlepiej uchronią góry przed zniszczeniem. Zdecydowanie występuje przeciwko bezmyślnej rozbudowie infrastruktury nastawionej na umasowienie turystyki i maksymalne zyski podejmując odpowiednie działania, jest członkiem Koalicji "Ratujmy Karpaty" i stale współpracuje z innymi organizacjami ekologicznymi. Oddziały organizują przez cały rok wycieczki i wyprawy w góry całego świata. W siedzibach oddziałów (domy kultury, szkoły) prowadzona jest działalność oświatowa. Odbywają się szkolenia, prelekcje, pokazy slajdów i filmów, są organizowane konkursy wiedzy o górach. Co roku organizowane są Ogólnopolskie Spotkania PTT oraz Dni Gór. Towarzystwo wydaje rocznik "Pamiętnik PTT" (ukazało się już 20 tomów), wydawany jest centralnie biuletyn "Co słychać?". Wiodące oddziały posiadają własne wydawnictwa. Został wydany pierwszy przewodnik po Tatrach adresowany do dzieci.

Polskie Towarzystwo Tatrzańskie powstało w roku 1873. Dnia 16 grudnia 1950 zostało rozwiązane na polecenie ówczesnych władz (majątek został przejęty przez utworzone 17 grudnia 1950 r. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze PTTK) i ponownie reaktywowane w roku 1988. Organizacja posiada osobowość prawną, a o osobowość prawną mogą się również starać jej oddziały. Siedzibą Towarzystwa jest Kraków.

Polskie Towarzystwo Tatrzańskie
ul. Traugutta 4/U501, 30-549 Kraków
tel. (012) 634-05-89
REGON: 350925451
NIP: 677-18-15-795
[email protected]INFORMACJE O ODDZIALE  PTT "BESKID"  W NOWYM SĄCZU

Najliczniejszym i jednym z najbardziej prężnych oddziałów Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego jest Oddział "Beskid" im. prof. Feliksa Rapfa w Nowym Sączu. Utworzony w maju 1906 roku, reaktywowany został w marcu 1990 roku. Patronem Oddziału jest Feliks Rapf (ur. 11 stycznia 1891 w Tarnowie, zm. 7 marca 1972 w Nowym Sączu) – pedagog, publicysta, działacz turystyczny i społeczny, popularyzator nauki, taternik. Weteran obu wojen światowych.
Kontakt: PTT Oddział "Beskid", ul. Sobieskiego 14a/2, 33-300 Nowy Sącz

Nr konta naszego oddziału PTT: Łącki Bank Spółdzielczy 17 8805 0009 0047 4071 2000 0010
NIP: 7342904837
REGON: 121118446
KRS  0000343564

Honorowy Prezes Oddziału PTT  "Beskid"

Maciej Zaremba

Skład
Zarządu Oddziału PTT "Beskid"

Niżej przedstawiony skład władz Oddziału, który wybrany został w dniu 12.04.2019 r.  podczas Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego

Prezes Zarządu:
Jolanta Augustyńska

Wiceprezes - Wojciech Szarota
Wiceprezes - Władysław Łoboz
Sekretarz - Zbigniew Smajdor
Skarbnik - Katarzyna Hejmej
Webmaster - Joanna Bogucka-Jurasović

Krzysztof Jankowski

 Adam Płaneta
Piotr Połomski

Agnieszka Szeliga
 
Komisja Rewizyjna:
Agnieszka Sznajder
Lucyna Migacz
Wiesław Słyś
Grażyna Zapiór
Barbara Michalik

Sąd Koleżeński
 
Paweł Myślik
Iwona Kowalczyk - Tudaj
Jadwiga Dąbrowska
Krystyna Wolak
Jan Liber
 Oddział BESKID prowadzi bardzo szeroką działalność:

 • organizuje około 100 górskich imprez rocznie, w góry polskie, słowackie, ukraińskie, rumuńskie, Alpy i inne; są to w większości wycieczki jednodniowe (bądź 2 - 3 dniowe), jednak "Beskid" co roku organizuje także kilka wielodniowych wypraw (Ukraina, Rumunia, Alpy i in.)
 • prowadzi akcję zdobywania Górskiej Odznaki Turystycznej PTT oraz akcję "Twój Mount Everest"
 • prowadzi znakowanie w górach, m.in. w 1999 r. wyznakowano 5 szlaków okalających Nowy Sącz, o długości 52 km
 • prowadzi Klub Szalonych Emerytów, który organizuje liczne jedno- i wielodniowe wycieczki dla osób starszych
 • prowadzi Sekcję Narciarską propagującą wędrówki na nartach śladowych, jako alternatywę dla narciarstwa "wyciągowego"
 • prowadzi Sądecką Grupę Rowerową PTT, która organizuje wycieczki rowerowe (zazwyczaj sobotnie)
 • prowadzi bibliotekę górską liczącą 6500 pozycji, zawierającą literaturę fachową, piękną oraz mapy
 • wydaje w nakładzie 600 egzemplarzy kwartalnik "BESKID" o objętości 24 stron, poświęcony turystyce górskiej, ogólnie pojętej problematyce gór, ekologii oraz działalości Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, a w szczególności Oddziału "Beskid" w Nowym Sączu; kwartalnik posiada nadany numer ISSN 1426-6776 i do chwili obecnej ukazało się 67 numerów tego pisma
 • przy Oddziale działa Klub Przewodników, zrzeszające przewodników posiadających m.in. uprawnienia na wszystkie parki narodowe w polskich Karpatach
 • Oddział jest członkiem Nowosądeckiej Izby Turystycznej oraz Sądeckiej Organizacji Turystyki

WIĘCEJ INFORMACJI W DZIALE PTT NS
HISTORIA ODDZIAŁU "BESKID" PTT: 1906-2016

   Polskie Towarzystwo Tatrzańskie jest najstarszą organizacją turystyczną w Polsce. Nie tylko o bardzo  długiej, bo ponad 140-letniej, ale i pięknej i chlubnej tradycji.
    PTT budowało schroniska, wytyczało turystyczne szlaki, organizowało przewodnictwo i ratownictwo górskie, wydawało przewodniki i mapy, inspirowało i prowadziło badania naukowe, było prekursorem ochrony przyrody, prowadziło działalność oświatową, kulturalną i sportową. Towarzystwo zajmowało się nie tylko wąsko pojętą turystyką. Dbało również o rozwój ziem górskich i kultury jej mieszkańców. Było także szkołą patriotyzmu i to nie tylko w czasach zaborów, gdy państwo polskie nie istniało, a Tatry nazywane były Ołtarzem Ojczyzny i uchodziły za symbol Polski niepodległej. Z tego patriotyzmu członkowie Towarzystwa dobrze zdali egzamin w trudnych czasach.

   Nowy Sącz zawsze słynął z wielu szeroko znanych inicjatyw i patriotycznych i społecznych. Ma też piękne tradycje w rozwijaniu turystyki górskiej. Było to możliwe dzięki mieszkającym tu wspaniałym ludziom, ale też dzięki wyjątkowemu klimatowi tu panującemu, co spowodowało, że ich praca znajdowała należyty oddźwięk i przynosiła zamierzony efekt.

   Nowosądecki  „Beskid” był jednym z najstarszych i prężniejszych Oddziałów PTT w kraju. W latach 1906 – 1950 wykonał olbrzymią pracę na rzecz rozwoju turystyki górskiej. Miało tu miejsce kilka prekursorskich inicjatyw w skali kraju. Właśnie w Nowym Sączu powstała jeszcze w 1906 roku, pierwsza w Polsce Sekcja Narciarska. Tutaj też w 1914 roku ukazał się pierwszy przewodnik po Beskidach autorstwa prof. Kazimierza Sosnowskiego, na którym wychowały się całe pokolenia turystów. Tu wreszcie narodził się pomysł, aby przy znakowaniu szlaków, dla lepszej widoczności dodawać pasek biały do paska z podstawowym kolorem. Autorem tej myśli i pierwszym jej wykonawcą był również prof. Sosnowski w 1909 roku. Rozwinięciem  tego pomysłu było dodawanie dwóch białych pasków do podstawowego koloru, a wprowadził go prof. Feliks Rapf w 1924 r.
Myśl utworzenia w Nowym Sączu organizacji turystycznej powstała w 1906 roku z inicjatywy Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych. 11 kwietnia opublikowano odezwę do mieszkańców miasta i zawiązano Towarzystwo Turystyczne „Beskid”.  Niedługo później, bo 24 maja, w sali Towarzystwa Kasynowego  odbyło się I Walne Zebranie Towarzystwa. Na jego czele stanął hr. Fryderyk August Breza, wiceprzewodniczącym został Antoni Lenczowski, a sekretarzem Kazimierz Sosnowski. Rozpoczęto intensywną i owocną pracę na rzecz turystyki górskiej. Pierwsza wycieczka odbyła się 1 lipca z Piwnicznej do schronu myśliwskiego na Radziejowej, z zejściem przez Halę Konieczną do Rytra. Znakowanie szlaków rozpoczęto od trasy z Piwnicznej przez Obidzę do Jaworek. Utworzono sekcję wycieczek szkolnych. Prężność działań „Beskidu” spowodowała, że zarząd Towarzystwa Tatrzańskiego zaproponował mu przystąpienie do TT na prawach Oddziału. Formalnie nastąpiło to w lutym 1908 roku. Po śmierci hr. Brezy kolejnymi prezesami byli Michał Töpfer, a następnie Henryk Suchanek.

    Wybuch I wojny światowej przerwał działalność „Beskidu” na pięć lat. Inicjatorem jej wznowienia był dr Bogusław Chrzan, który też został wybrany prezesem Oddziału PTT . Złotą erą w historii Oddziału jest okres prezesury prof. Feliksa Rapfa od 1924 roku. Funkcję tę pełnił przez 25 lat. Wielokrotnie wzrosła długość znakowanych szlaków turystycznych, powstały terenowe koła w Krynicy, Starym Sączu i Grybowie, rozwinęła się działalność wydawnicza. Koło w Krynicy uruchomiło schron na Runku, a Oddział schronisko „Na Piaskach” w Szczawnicy. Wreszcie sztandarowa inwestycja, czyli schronisko na Przehybie, oddane do użytku w 1937 roku.

    Wybuch II wojny światowej zahamował działalność Beskidu a góry zostały przez okupanta zamknięte. Niestety, po drugiej wojnie światowej, działalność PTT przestała się mieścić w ramach nowych porządków. Z funkcji prezesa Oddziału zrezygnował prof. Rapf, a jego miejsce zajął Kazimierz Dagnan. Totalitarna władza komunistyczna nie tolerowała żadnych samorządnych, niezależnych od niej organizacji. Do wszystkich dziedzin życia na długie lata wtargnęła polityka. Systemowo zlikwidowano setki różnych organizacji, w tym tak zasłużone jak Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, YMCA, Związek Harcerstwa Polskiego, czy Akademię Umiejętności. Inne, o podobnym profilu działalności, łączono ze sobą w jedną, w celu łatwiejszego nimi sterowania.
    Taki los spotkał też Polskie Towarzystwo Tatrzańskie. Decyzję tę władze państwowe, ściślej polityczne, podjęły na początku 1950 roku. Została ona sformułowana w dokumencie Rady Turystycznej z dnia 2 marca 1950 roku. Wykonanie jej dokonało się podczas Zjazdu Delegatów PTT odbytego w dniu 16 grudnia 1950 roku w Warszawie, gdzie podjęto wymuszoną uchwałę o treści:
„a) z dniem dzisiejszym rozwiązać Polskie Towarzystwo Tatrzańskie,
b) cały majątek PTT łącznie z przejętym majątkiem Oddziałów przeznaczyć na rzecz nowopowstałego /podkreślenie autora/ Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego”.

Bezskuteczne próby reaktywowania Towarzystwa miały miejsce podczas przemian politycznych w naszym kraju w latach 1956 i 1957, a następnie w 1970 i 1971. Jednak dopiero sierpniowy zryw społeczeństwa w 1980 roku stworzył możliwość odtworzenia PTT. Ostatecznie Towarzystwo zostało reaktywowane 10 października 1981 roku.

    Wprowadzenie stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku, zawieszającego prawo do zrzeszania się, uniemożliwiło zaplanowaną na 17 grudnia rejestrację i spowodowało, że PTT działało w całym kraju nielegalnie lub półlegalnie, występując m.in. pod szyldami różnych organizacji, jak domy kultury, kluby turystyczne, Towarzystwo Ochrony Tatr itp. Kilkakrotne próby zalegalizowania działalności, podejmowane w różnych miastach, kończyły się odmową władz i udało się tego dokonać dopiero 8 grudnia 1988 roku w Katowicach.
Przygotowania do reaktywowania Oddziału „Beskid” Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego zostały podjęte przez Macieja Zarembę jesienią 1981 roku. Przerwało je wprowadzenie przez komunistyczne władze stanu wojennego i dopiero zarejestrowanie Towarzystwa w grudniu 1988 roku oraz przyjęcie statutu na I Zjeździe Delegatów w  Zakopanem w październiku 1989 roku, otworzyły drogę do ich ponowienia.

Zebranie założycielskie odbyło się 31 marca 1990 roku w sali konferencyjnej hotelu „Panorama” przy ul. Romanowskiego 4 i uczestniczył w nim prezes Zarządu Głównego PTT Maciej Mischke. Po przyjęciu porządku zabrania, Maciej Zaremba przypomniał historię i osiągnięcia Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego oraz Oddziału w Nowym Sączu, a Maciej Mischke przedstawił informację o reaktywowaniu PTT oraz omówił jego statut. W wyniku dyskusji, obecni na zebraniu jednogłośnie podjęli uchwałę o reaktywowaniu Oddziału i przyjęli program działania. Omówiono także sprawy organizacyjne oraz wybrano władze. Prezesem został Maciej Zaremba (który sprawował tę funkcję przez 5 kadencji), wiceprezesami Stanisław Leśnik i Lech Traciłowski; sekretarzem Tadeusz Ogórek a skarbnikiem Wacław Kowalewski. Uprzedzając późniejsze wydarzenia, w 2004 roku Maciej Zaremba otrzymał godność Prezesa Honorowego Oddziału, a prezesem urzędującym wybrano Wojciecha Lippę. Natomiast w 2007 roku funkcję tę objął Wojciech Szarota, a od 2019r prezesem jest pierwsza kobieta - Jolanta Augustyńska.

    Rozpoczęto intensywną i wszechstronną, trwającą do dzisiaj działalność. Nowosądecki „Beskid” szybko stał się największym i najprężniejszym oddziałem Towarzystwa w kraju. Wszystkie prace wykonywane są wyłącznie społecznie, bez pobierania wynagrodzenia. Ilość członków stale wzrasta i obecnie wynosi ponad 480 osób. Już na początku przyjęto hasło „Nasze miejsce jest w górach”. Zgodnie z nim, organizacja wycieczek górskich jest podstawową działalnością Oddziału. W latach 1990 – 2016 zorganizowano ich łącznie ponad 3300 a wzięło w nich udział ponad 73 tysiące osób. Odbywają się ona przede wszystkim w polskich górach, choć jest też sporo wyjazdów zagranicznych, w tym kilkunastodniowe wyprawy w Alpy, Pireneje, Apeniny, na Bałkany czy w Karpaty rumuńskie i ukraińskie. Od 9. lat bardzo aktywnie działa Klub Szalonych Emerytów, organizujący cotygodniowe, środowe wycieczki dla osób starszych. Od 12 lat trwa też współpraca z Sądeckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, dzięki której jego słuchacze mogą uczestniczyć w ciekawych imprezach górskich. W 1999 roku Oddział powołał Koło PTT W Tarnobrzegu, które stało się najprężniejszym kołem w kraju. Co miesięczne wycieczki organizuje Szkolne Koło PTT w Łabowej. Bardzo aktywnie działają też od kilku lat Sekcja Biegowa i Sądecka Grupa Rowerowa PTT. Istnieją także Sekcja Wysokogórska i Sekcja Narciarska. Oddział dwukrotnie zorganizował kurs przewodników beskidzkich oraz pilotów wycieczek. Dzięki temu powstało Koło Przewodników PTT uczestniczące we wszystkich działaniach Oddziału. Od 1994 roku prowadzona jest akcja zdobywania Górskiej Odznaki Turystycznej PTT, mająca na celu propagowanie turystyki górskiej, szczególnie wśród młodzieży. Do tej pory przyznano ponad 500 odznak GOT różnych stopni. Oddział wyznakował też Nowosądeckie Szlaki Turystyczne PTT, przebiegające otaczającymi miasto wzgórzami o łącznej długości 52 km. Od 1990 roku wydawane jest pismo „Beskid”. Do tej pory ukazały się 72 numery. W ubiegłym roku została wydane monografia Oddziału z okazji 25 -lecia jego reaktywowania, a jej promocja miała miejsce 11 kwietnia w Feleczynie, gdzie zorganizowane były uroczystości jubileuszowe. Oddział też prowadzi największą w Nowym Sączu Bibliotekę Górską obejmującą ponad 6.900 pozycji. O szczegółach działalności Oddziału można się dowiedzieć z 29. tomów kronik, a także ze strony internetowej www.pttns.pl.  
Maciej Zaremba


JAK SIĘ ZAPISAĆ DO PTT?
1. Zapoznaj się ze Statutem PTT


2. Zapoznaj się z naszą działalnością


3. Pobierz deklaracje członkowską  <kliknij tutaj>


4. Odeślij wypełnioną deklarację na adres Oddziału lub osobiście dostarcz do naszej siedziby:

BP WAKACYJNY RAJ
ul. Sobieskiego 14a/2
33-300 Nowy Sącz5. Wnieś opłaty
 • wpisowe: 10 zł
 • legitymacja: 6 zł
 • składka roczna: 30
   • w sumie: 46+ odznaka: 34 zł (odznaka nieobowiązkowa)

OPŁATY ZE ZNIŻKĄ: emeryci, renciści, młodzież, studenci:
 • wpisowe: 5 zł
 • legitymacja: 6 zł
 • składka roczna: 15
   • w sumie: 26+ odznaka: 34 zł (odznaka nieobowiązkowa)

Legitymacja członkowska może zostać wręczona uroczyście w górach, podczas wycieczki PTT, lub odebrana osobiście w biurze "Wakacyjny Raj" (przy zapisie prosimy o określenie, jakim trybem legitymacja ma zostać przekazana)

Serdecznie zapraszamy!!!

Zapisy i szczegółowe informacje w punkcie PTT „Beskid” w
Biurze Podróży
WAKACYJNY RAJ


WAKACYJNY RAJ