PTT
Statut Historia Informacje Odznaki PTT  Nowy Sącz Bezpieczeństwo GOPR Kontakt Księga Gości
                                   
Aktualności
Wycieczki i wyprawy
Regulamin wycieczek
Szlaki spacerowe
Przewodnicy
Na niebieskich szlakach
Koło PTT w Tarnobrzegu
Przyjaciele
Relacje
GALERIA
Strona główna


Retezat

Regulaminy  Odznak Turystycznych PTT

PTT zachęca wszystkich wielbicieli gór do dokumentowania swoich wędrówek i zdobywania naszych odznak: GOT PTT - Górskiej Odznaki Turystycznej, OKT PTT - Główny Szlak Beskidzki, OKT PTT - Mały Szlak Beskidzki, w czym pomocne mogą być książeczki specjalnie zaprojektowane tak, aby wygodnie dokumentować i planować kolejne etapy górskich osiągnięć. Książeczki można kupić w BP "Raj" przy ul. Sobieskiego w Nowym Sączu w cenie 5zł każda:

PTT GOTOKT PTT Gówny Szlak BeskidzkiOKT PTT Mały Szlak BeskidzkiWKB
Regulamin Górskiej Odznaki Turystycznej PTT

GOT PTT

1. Celem Górskiej Odznaki Turystycznej Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (zwanej dalej GOT PTT) jest zachęcanie do poznawania polskich i ościennych gór oraz do systematycznego uprawiania turystyki i krajoznawstwa.

2. GOT PTT można zdobywać w Karpatach, Sudetach i Górach Świętokrzyskich w ciągu całego roku.

3.1. O przyznanie GOT PTT można ubiegać się od 10 roku życia - po spełnieniu warunków niniejszego regulaminu.

3.2. Warunkiem przyznania GOT PTT dzieciom w wieku od 10 do 15 lat jest odbywanie wycieczek pod opieką pełnoletnich, doświadczonych turystów górskich.

4.1. Nadzór nad GOT PTT sprawuje Komisja GOT ZG PTT, która przygotowuje regulamin zdobywania tej odznaki, dokonuje w miarę potrzeby jego korekt i opracowuje wzory dokumentacji.

4.2. Ustalenia Komisji GOT ZG PTT podlegają zatwierdzeniu przez ZG PTT.

5.1. GOT PTT dzieli się na dwie kategorie:

* II kategoria (odznaka "mała") posiada trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty
* I kategoria (odznaka "duża") posiada dwa stopnie: srebrny i złoty

5.2. Odznakę zdobywa się w kolejności: II kategoria i I kategoria.

5.3. W jednym roku kalendarzowym można zdobyć tylko jeden stopień GOT PTT.

5.4. Każdy stopień odznaki można zdobywać w dowolnej liczbie lat.

5.5. W celu maksymalnego uproszczenia zdobywania odznaki wprowadza się "dni wycieczkowe". Na jeden "dzień wycieczkowy" składa się 6 godz. wędrówki według czasu przewodnikowego. Dopuszcza się łączenie dwóch trzygodzinnych "dni wycieczkowych" w jeden.

5.6. Nadwyżka "dni wycieczkowych" po zweryfikowaniu dowolnego stopnia odznaki w danym roku jest zaliczana na poczet następnego stopnia odznaki.

5.7. Nie zalicza się wycieczki przeprowadzonej na terenia parku narodowego na trasie, na której ruch turystyczny jest zabroniony oraz powtórnych przejść tą samą trasą i w tym samym kierunku w trakcie zdobywania danego stopnia odznaki.

6. Wyodrębnia się następujące krainy górskie:

I - Sudety (w górach ościennych: Jizerske hory, Karkonose, Karkonosske podhuri, Broumovske mezihori, Orucke hory, Rychlerske hory, Ceskomoravske mezihory, Hruby i Nizky Jesenik, Oderske vrchy).
II - Karpaty Zachodnie do Przełęczy Tylickiej (w górach ościennych: Moravskoskoslezske Beskydy, Vsetinske vrchy, Javorniky, Mala Fatra, Oravska Magura, Pieniny, Lubovnianska vrchovina, Kysucka vrchovina, Levocske pohorie, Branisko, Sarisska vichovina, Cerchovske pohorie).
III - Karpaty Wschodnie (w górach ościennych: Nizke Byskydy, Uzska hornatina, Vihorlat, Gorgany, Świdowiec, Czarnohora).
IV - Tatry i Podtatrze (w górach ościennych: Skorusinske pohorie, Chocske pohorie, Tatry, Velka Fatra, Nizke Tatry, Slovensky raj. Spisska Magura)
V - Góry Świętokrzyskie.

7. Warunki uzyskania poszczególnych kategorii i stopni GOT PTT są następujące:

7.1. Kat. II stopień brązowy - odbycie 10 "dni wycieczkowych", w tym minimum trzech dni w dowolnie wybranej krainie górskiej, stopień srebrny - odbycie 15 "dni wycieczkowych", w tym minimum 3 dni w innej krainie górskiej, niż zaliczona w stopniu brązowym, stopień złoty - odbycie 20 "dni wycieczkowych", w tym minimum 3 dni w innej krainie górskiej, niż zaliczone w poprzednich stopniach.

Kat. I stopień srebrny - odbycie 20 "dni wycieczkowych", w tym minimum 5 dni w innej krainie górskiej niż zaliczone w kategorii II, stopień złoty - odbycie 20 "dni wycieczkowych", w tym minimum 5 dni w Tatrach.

7.2. W celu przyznania GOT PTT w kategorii II przedstawia się w wybranej Oddziałowej Komisji GOT PTT lub w Komisji GOT ZG PTT "Wykaz górskich wycieczek odbytych do GOT PTT" z poświadczeniami terenowymi lub podpisami upoważniowych osób wraz z "Wnioskiem o przyznanie GOT PTT" i legitymacją GOT PTT lub lub książeczkę GOT PTT - do 31 marca następnego roku.

7.3. GOT PTT w kategorii I przyznaje wyłącznie Komisja GOT ZG PTT na zasadach jak w pkt. 7.2.

7.4. Wpisy dokonane w legitymacji GOT PTT lub w książeczce GOT PTT są świadectwem przyznania GOT PTT i upoważniają do jej wykupienia.

8. Poświadczanie odbycia wycieczek do GOT PTT:

8.1. Poświadczanie odbycia wycieczek dokonuje się na "Wykazie górskich wycieczek odbytych do GOT PTT" lub w książeczkach GOT PTT.

8.2. Poświadczeniami są: pieczątki z obiektów na trasie, czytelne podpisy przewodników GOT PTT, przewodników i ratowników górskich, instruktorów PZA, strażników parków narodowych, kierowników wycieczek. Podpisy powinny być uzupełnione numerem legitymacji i (w przypadku posiadania) pieczątką. Za poświadczenia uważa się również fotografie uwidaczniające ubiegającego się o odznakę wykonane w charakterystycznych punktach trasy.

8.3. Przewodnicy GOT PTT są uprawnieni do potwierdzania odbycia wycieczek w zakresie posiadanych uprawnień na poszczególne krainy górskie nawet jeśli nie byli obecni na wycieczce, jeśli mają przekonanie, że ubiegający się o odznakę odbył ją rzeczywiście, natomiast poza zakresem swoich uprawnień tylko wówczas, gdy brali udział w wycieczce.

8.4. Odmowa poświadczenia odbycia wycieczki powinna być stwierdzona (wraz z uzasadnieniem) na "Wykazie górskich wycieczek odbytych do GOT PTT" lub w książeczce GOT PTT.

8.5. Formularze "Wykazów górskich wycieczek odbytych do GOT PTT.", książeczki GOT PTT, legitymacje i odznaki GOT PTT wszystkich kategorii i stopni nabywa się w Oddziałach PTT.

Oddziały mogą rozprowadzać formularze "Wykazów..." za pośrednictwem schronisk, obiektów noclegowych, gastronomicznych, biur podróży itp.

9. Uprawnienia i obowiązki przewodnika GOT PTT zawiera odrębny regulamin.

10. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komisji GOT ZG PTT.

11. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez ZG PTT.
Ostatnie zmiany w regulaminie uchwalono na posiedzeniu ZG PTT w Buczkowicach w dniu 28 stycznia 2012 r.Górska Odznaka Turystyczna PTT „Ku Wierchom"

Ku
            Wierchom
 
wordpobierz plik formularza potwierdzeń1. Górska Odznaka Turystyczna Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego "Ku Wierchom" (zwana dalej GOT PTT "Ku Wierchom") jest jednostopniowa.

2. GOT PTT "Ku Wierchom" przeznaczona jest dla dzieci od 4 do 14 lat (w ciągu całego roku kalendarzowego).

3. Celem GOT PTT "Ku Wierchom" jest:

a) zachęcenie dzieci do poznawania polskich gór, uprawiania turystyki i krajoznawstwa oraz zdobywania odznak turystyki kwalifikowanej

b) informacja o istnieniu i działalności PTT

4. GOT PTT "Ku Wierchom" można zdobywać w Karpatach, Sudetach i Górach Świętokrzyskich w ciągu całego roku, w dowolnym okresie czasu.

5. Warunkiem zdobycia GOT PTT "Ku Wierchom" jest spędzenie 12 godzin na szlakach górskich (wg czasu przewodnikowego).

6. GOT PTT "Ku Wierchom" można zdobywać podczas wycieczek rodzinnych, szkolnych, rajdów, w czasie "zielonych" i "białych" szkół i innych imprez turystycznych.

7. Zdobycie normy do przyznania GOT PTT "Ku Wierchom" mogą potwierdzić czytelnym podpisem: rodzice, nauczyciele-kierownicy wycieczek i innych turystycznych imprez szkolnych, przewodnicy, przodownicy turystyki kwalifikowanej, przewodnicy GOT PTT. Podpisy powinny być uzupełnione numerem legitymacji (dotyczy przewodników i przodowników) oraz pieczątką (w wypadku posiadania).

8. Odznakę GOT PTT "Ku Wierchom" przyznają:

a) Oddziałowe Komisje GOT PTT

b) przewodnicy GOT PTT (wykaz przyznanych odznak zawierający imię i nazwisko, datę urodzenia i adres zamieszkania zdobywcy odznaki składają w macierzystej Oddziałowej Komisji GOT PTT, lub - w wypadku braku takowej - w Komisji GOT ZG PTT z siedzibą w Radomiu; adres ul.Wośnicka 32a m. 13 26-600 Radom).

9. Nadzór nad GOT PTT "Ku Wierchom" sprawuje Komisja GOT ZG PTT.

10. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez ZG PTT.

Ostatnie zmiany w regulaminie uchwalono na posiedzeniu ZG PTT w Buczkowicach w dniu 28 stycznia 2012 r.OKT PTT "Główny Szlak Beskidzki"

OKT PTT Główny Szlak Beskidzki

1. Odznaka Krajoznawczo-Turystyczna PTT „Główny Szlak Beskidzki” (zwana dalej OKT PTT GSB) jest jednostopniowa.

2. Celem OKT PTT GSB jest popularyzacja turystyki górskiej
w Beskidach, poznawanie ich walorów przyrodniczych i krajoznawczych oraz nawiązanie do historii PTT.

3. Odznakę OKT PTT GSB uzyskuje się poprzez piesze przejście Głównego Szlaku Beskidzkiego na całej jego długości. Dopuszcza się podzielenie trasy GSB na odcinki oraz pokonywanie ich w dowolnym kierunku. Odznakę OKT PTT GSB można zdobywać równocześnie z innymi odznakami turystycznymi, m.in. GOT PTT i GOT PTT „Ku Wierchom”.

4. Do zdobycia odznaki OKT PTT GSB zalicza się wycieczki odbyte od 01.01.2011 roku.

5. Odznakę OKT PTT GSB można zdobywać podczas wycieczek indywidualnych i zbiorowych, a także innych imprez turystycznych.

6. Poświadczenie odbycia wycieczek do OKT PTT GSB:

a) Poświadczenie odbycia wycieczek dokonuje się w „Wykazie górskich wycieczek do OKT PTT GSB” lub w książeczce OKT PTT GSB.

b) Poświadczeniami są: pieczątki z obiektów na trasie, czytelne podpisy przewodników górskich, przewodników GOT PTT, przodowników TG PTTK, ratowników górskich, instruktorów PZA, strażników parków narodowych, kierowników wycieczek. Podpisy powinny być uzupełnione numerem legitymacji i (w przypadku posiadania) pieczątką. Za poświadczenia uważa się również fotografię uwidaczniające ubiegającego się o odznakę wykonane w charakterystycznych punktach trasy.

c) Przewodnicy górscy oraz przewodnicy GOT PTT i przodownicy TG PTTK są uprawnieni do potwierdzania odbycia wycieczek w zakresie posiadanych uprawnień na poszczególne krainy górskie nawet jeśli nie byli obecni na wycieczce, jeśli mają przekonanie, że ubiegający się o odznakę odbył ją rzeczywiście, natomiast poza zakresem swoich uprawnień tylko gdy brali udział w wycieczce. Potwierdzający ma prawo przeprowadzenia rozmowy z ubiegającym się o odznakę w celu sprawdzenia faktu przejścia trasy przez osobę.

d) Odmowa poświadczenia odbycia wycieczki powinna być stwierdzona (wraz z uzasadnieniem) w „Wykazie górskich wycieczek do OKT PTT GSB ” lub w książeczce OKT PTT GSB.

e) Formularze „Wykazów górskich wycieczek do OKT PTT GSB ”, książeczki OKT PTT GSB oraz inne materiały związane z odznaką OKT PTT GSB można uzyskać w Oddziałach PTT lub zamówić pocztą, dokonując wpłaty na konto Oddziału PTT w Chrzanowie - szczególy na stronie www.chrzanow.ptt.org.pl.

7. Przebieg Głównego Szlaku Beskidzkiego:
Ustroń PKP – Równica, schr. PTTK – Ustroń Polana – Czantoria Wielka – Przeł. Beskidek – Wielki Soszów – Stożek, schr. PTTK (7h 30min.) – Kiczory – Kubalonka – Przeł. Szarcula – Stecówka – Przysłop, schr. PTTK (12h 15min.) – Barania Góra – Magurka Wiślańska – Magurka Radziechowska – Węgierska Górka – Słowianka – Przeł. Pawlusia – Rysianka, schr. PTTK (22h 30min.) – Trzy Kopce – Hala Miziowa – schr. PTTK (24h 30min.) – Przełęcz Glinne – Przeł. Głuchaczki – Mędralowa – Przeł. Jałowiecka – Żywieckie Rozstaje – Markowe Szczawiny, schr. PTTK (32h) – Przeł. Brona – Babia Góra – Przełęcz Krowiarki – Hala Śmietanowa – Polica – Hala Krupowa, schr. PTTK (38h 30min.) – Przeł. Malinowe – Bystra – Jordanów – Rabka – Maciejowa, schr. PTTK (48h 30min.) – Stare Wierchy, schr. PTTK (49h 15min.) – Turbacz (51h) – Kiczora – Przełęcz Knurowska – Lubań – Krościenko – Dzwonkówka – Prehyba, schr. PTTK (64h 45min.) – Radziejowa – Wielki Rogacz – Trześniowy Groń – Kordowiec – Rytro – Cyrla – Hala Pisana – Hala Łabowska, schr. PTTK (74h 45min.) – Runek – Jaworzyna Krynicka, schr. PTTK (78h 15min.) – Czarny Potok – Krynica (274km; 81h) – Huzary – Mochnaczka Niżna – Banica – Ropki – Hańczowa (87h 30min.) – Kozie Żebro – Regietów – Rotunda – Wołowiec – bacówka w Bartnem, schr. PTTK (95h 30min.) – Wątkowa – Ostrysz – Kamień – Kąty (104h) – Grzywacka Góra – Chyrowa – Kamienna Góra – Nowa Wieś (110h) – Lubatowa – Iwonicz Zdrój (114h) – Rymanów Zdrój – Rudawka Rymanowska – Puławy (121h) – Tokarnia – Komańcza (129h) – Duszatyn – Chryszczata – Przeł. Żebrak – Jaworne – Cisna (138h 30min.) – Jasło – Smerek (wieś) – (145h 30min.) – Przeł. Orłowicza – schronisko na Połoninie Wetlińskiej – Berehy Górne (151h) – Połonina Caryńska – Ustrzyki Górne (154h 30min.) – Tarniczka – Halicz (160 h) – Rozsypaniec – Przełęcz Bukowska – Wołosate (519km; 162h 30min.); w nawiasach orientacyjny czas przejścia.

8. Po zebraniu potwierdzeń z przejścia całego szlaku, ubiegający się o odznakę przedstawia potwierdzone „Wykazy…” lub książeczkę OKT PTT GSB komisji weryfikacyjnej GOT PTT przy wybranym Oddziale PTT osobiście, bądź przesyłają pocztą, załączając zaadresowaną kopertę zwrotną ze znaczkiem pocztowym.

9. Po zweryfikowaniu w książeczce OKT PTT GSB i otrzymaniu legitymacji potwierdzającej zdobycie OKT PTT GBS, odznakę można nabyć w Oddziałach PTT lub zamówić pocztą, dokonując wpłaty na konto Oddziału PTT w Chrzanowie - szczególy na stronie www.chrzanow.ptt.org.pl.

10. Nadzór nad OKT PTT GSB sprawuje Komisja ds. GOT PTT przy Zarządzie Głównym PTT, która przygotowuje regulamin zdobywania odznaki, dokonuje jego korekty w miarę potrzeby i opracowuje wzory dokumentacji. Ustalenia Komisji ds. GOT PTT przy ZG PTT podlegają zatwierdzeniu przez ZG PTT.

11. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komisji ds. GOT PTT przy ZG PTT.

12. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez ZG PTT.


OKT PTT "Mały Szlak Beskidzki"

OKT
            PTT Mały Szlak Beskidzki

1. Odznaka Krajoznawczo-Turystyczna PTT „Mały Szlak Beskidzki” (zwana dalej OKT PTT MSB) jest jednostopniowa.

2. Celem OKT PTT MSB jest popularyzacja turystyki górskiej w Beskidach, poznawanie ich walorów przyrodniczych i krajoznawczych oraz nawiązanie do historii PTT.

3. Odznakę OKT PTT MSB uzyskuje się poprzez piesze przejście Małego Szlaku Beskidzkiego na całej jego długości. Dopuszcza się podzielenie trasy MSB na odcinki oraz pokonywanie ich w dowolnym kierunku. Odznakę OKT PTT MSB można zdobywać równocześnie z innymi odznakami turystycznymi, m.in. GOT PTT i GOT PTT „Ku Wierchom”.

4. Do zdobycia odznaki OKT PTT MSB zalicza się wycieczki odbyte od 01.01.2011 roku.

5. Odznakę OKT PTT MSB można zdobywać podczas wycieczek indywidualnych i zbiorowych, a także innych imprez turystycznych.

6. Poświadczenie odbycia wycieczek do OKT PTT MSB:

a) Poświadczenie odbycia wycieczek dokonuje się w „Wykazie górskich wycieczek do OKT PTT MSB” lub w książeczce OKT PTT MSB.

b) Poświadczeniami są: pieczątki z obiektów na trasie, czytelne podpisy przewodników górskich, przewodników GOT PTT, przodowników TG PTTK, ratowników górskich, instruktorów PZA, strażników parków narodowych, kierowników wycieczek. Podpisy powinny być uzupełnione numerem legitymacji i (w przypadku posiadania) pieczątką. Za poświadczenia uważa się również fotografię uwidaczniające ubiegającego się o odznakę wykonane w charakterystycznych punktach trasy.

c) Przewodnicy górscy oraz przewodnicy GOT PTT i przodownicy TG PTTK są uprawnieni do potwierdzania odbycia wycieczek w zakresie posiadanych uprawnień na poszczególne krainy górskie nawet jeśli nie byli obecni na wycieczce, jeśli mają przekonanie, że ubiegający się o odznakę odbył ją rzeczywiście, natomiast poza zakresem swoich uprawnień tylko gdy brali udział w wycieczce. Potwierdzający ma prawo przeprowadzenia rozmowy z ubiegającym się o odznakę w celu sprawdzenia faktu przejścia trasy przez osobę.

d) Odmowa poświadczenia odbycia wycieczki powinna być stwierdzona (wraz z uzasadnieniem) w „Wykazie górskich wycieczek do OKT PTT MSB ” lub w książeczce OKT PTT MSB.

e) Formularze „Wykazów górskich wycieczek do OKT PTT MSB ”, książeczki OKT PTT MSB oraz inne materiały związane z odznaką OKT PTT MSB można uzyskać w Oddziałach PTT lub zamówić pocztą, dokonując wpłaty na konto Oddziału PTT w Chrzanowie - szczególy na stronie www.chrzanow.ptt.org.pl.

7. Przebieg Małego Szlaku Beskidzkiego:
Bielsko-Biała Straconka – Gaiki – Przełęcz „u Panienki” – Hrobacza Łąka, schr. (2h) – Żarnówka Zapora (4 h) – Żar – Wielka Cisowa Grapa – Przełęcz Kocierska (9h) – Potrójna – Łamana Skała (11h 30 min.) – Leskowiec – Groń Jana Pawła II, schr. PTTK (13h) – Krzeszów – Żurawnica – Gołuszkowa Góra – Zembrzyce – Chełm – Palcza (20h 45min.) – Babica – Sularzowa – Myślenice (25h 45min.) – Uklejna – Śliwnik – Działek (29h) – Kudłacze, schr. PTTK – Łysina – Lubomir – Przeł. Jaworzyce – Wierzbanowska Góra – Przeł. Wielkie Drogi – Kasina Wielka (35h 15min.) – Lubogoszcz – Mszana Dolna (39h 30min.) – Przełęcz Glisne (41h) – Luboń Wielki, schr. PTTK (137km; 42h 30min.); w nawiasach orientacyjny czas przejścia.

8. Po zebraniu potwierdzeń z przejścia całego szlaku, ubiegający się o odznakę przedstawia potwierdzone „Wykazy…” lub książeczkę OKT PTT MSB z potwierdzeniami komisji weryfikacyjnej GOT PTT przy wybranym Oddziale PTT osobiście, bądź przesyłają pocztą, załączając zaadresowaną kopertę zwrotną ze znaczkiem pocztowym.

9. Po zweryfikowaniu w książeczce OKT PTT MSB i otrzymaniu legitymacji potwierdzającej zdobycie OKT PTT MSB, odznakę można nabyć w Oddziałach PTT lub zamówić pocztą, dokonując wpłaty na konto Oddziału PTT w Chrzanowie - szczególy na stronie www.chrzanow.ptt.org.pl.

10. Nadzór nad OKT PTT MSB sprawuje Komisja ds. GOT PTT przy Zarządzie Głównym PTT, która przygotowuje regulamin zdobywania odznaki, dokonuje jego korekty w miarę potrzeby i opracowuje wzory dokumentacji. Ustalenia Komisji ds. GOT PTT przy ZG PTT podlegają zatwierdzeniu przez ZG PTT.

11. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komisji ds. GOT PTT przy ZG PTT.

12. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez ZG PTT.Przewodnik GOT PTT
Przewodnik GOT PTT

1. Kandydat na Przewodnika GOT PTT powinien posiadać następujące kwalifikacje:
a) ukończone 21 lat,
b) wykształcenie minimum średnie,
c) posiadanie GOT PTT przynajmniej w kat. I stopniu srebrnym w chwili zgłoszenia kandydatury na przewodnika GOT PTT,
d) pozytywną opinię macierzystego Oddziału PTT
e) dokładną znajomość krain górskich, na które ma być Przewodnikiem GOT PTT,
f) doświadczenie turystyczne oraz umiejętność programowania i organizowania wycieczek górskich,
g) umiejętność udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
h) znajomość "Regulaminu GOT PTT",
i) znajomość zasad ochrony przyrody,
j) znajomość przepisów dotyczących poruszania się w strefie przygranicznej.

2. Osoby odpowiadające kwalifikacjom określonym w pkt. 1 przesyłają do Oddziałowej Komisji GOT PTT swojego macierzystego Oddziału wniosek o mianowanie Przewodnikiem GOT PTT.

3. Oddziałowa Komisja GOT PTT przeprowadzi z kandydatem na Przewodnika GOT PTT rozmowę kwalifikacyjną zgodnie z zasadami ustalonymi przez ZG PTT - powiadamiając go uprzednio o tematyce rozmowy - i w wyniku pozytywnej oceny jego kwalifikacji wystąpi do Komisji GOT ZG PTT z wnioskiem o mianowanie kandydata Przewodnikiem GOT PTT.

4. Przewodników GOT PTT mianuje się na następujące krainy górskie:
- Sudety (S)
- Karpaty Zachodnie do Przełęczy Tylickiej (KZ)
- Tatry i Podtatrze (T)
- Karpaty Wschodnie (KW)
- Góry Świętokrzyskie (GŚ)
- na obszar wszystkich Krain Górskich (WKG)

5. Komisja GOT ZG PTT nadaje uprawnienia, wystawia legitymacje i wydaje odznaki Przewodnika GOT PTT.

6. Przewodnik GOT PTT nie posiada uprawnień do prowadzenia wycieczek zbiorowych.

7. Przewodnik GOT PTT może być skreślony z listy przez Komisję GOT ZG PTT za:
a) niewłaściwe podejście do pracy lub naruszanie zasad kultury turystycznej, względnie zasad ochrony przyrody,
b) lekkomyślne poświadczenie danych w wykazach odbytych wycieczek górskich,
c) działanie na szkodę PTT lub czyny nie licujące z godnością obywatela Rzeczypospolitej Polskiej.
Od decyzji skreślającej Przewodnika GOT PTT z listy skreślony może złożyć odwołanie w terminie 14 dni do Głównego Sądu Koleżeńskiego PTT.
Uprawnienia Przewodnika GOT PTT ustają automatycznie w wypadku utraty członkostwa PTT.

8. Komisja GOT ZG PTT może z własnej inicjatywy lub na wniosek Oddziałów mianować Przewodników Honorowych spośród Przewodników GOT PTT szczególnie zasłużonych dla turystyki górskiej i dla propagowania GOT PTT. Honorowy Przewodnik GOT PTT zachowuje wszystkie prawa przysługujące Przewodnikowi GOT PTT.

9. Niniejszy regulamin obowiązuje od 1 lutego 1995 r. - ze zmianami dokonanymi w dniu 19 maja 2001r.


Regulamin odznaki krajoznawczo-turystycznej PTT
„Wielka Korona Beskidów”


WKB

1. Odznaka krajoznawczo-turystyczna PTT „Wielka Korona Beskidów” (zwana dalej OKT PTT WKB) jest dwustopniowa.
a) Pierwszy stopień OKT PTT WKB stanowią cztery niezależne odznaki: „Korona Beskidów Polskich”, „Korona Beskidów Czeskich”, „Korona Beskidów Słowackich” i „Korona Beskidów Ukraińskich”.
b) Drugim stopniem OKT PTT WKB jest „Wielka Korona Beskidów”.
2. Celem OKT PTT WKB jest popularyzacja turystki górskiej w Beskidach, poznawanie ich walorów turystycznych i krajoznawczych oraz nawiązanie do historii PTT.

3. Odznakę OKT PTT WKB uzyskuje się poprzez zdobycie najwyższych szczytów pasm Beskidów na terenie Polski, Słowacji i Ukrainy oraz najwyższych szczytów poszczególnych grzbietów Beskidów Śląsko-Morawskich.

a) Aby zdobyć OKT PTT WKB „Korona Beskidów Polskich” należy zaliczyć 9 szczytów:
 • Babia Góra (Beskid Żywiecki) – 1725 m n.p.m.
 • Tarnica (Bieszczady) – 1346 m n.p.m.
 • Turbacz (Gorce) – 1310 m n.p.m.
 • Radziejowa (Beskid Sądecki) – 1262 m n.p.m.
 • Skrzyczne (Beskid Śląski) – 1257 m n.p.m.
 • Mogielica (Beskid Wyspowy) – 1171 m n.p.m.
 • Lackowa (Beskid Niski) – 997 m n.p.m.
 • Czupel (Beskid Mały) – 933 m n.p.m.
 • Lubomir (Beskid Makowski) – 903 m n.p.m.
b) Aby zdobyć OKT PTT WKB „Korona Beskidów Czeskich” należy zaliczyć 6 szczytów:
 • Łysa Góra (Beskidy Śląsko-Morawskie, Lysohorska rozsocha) – 1323 m n.p.m.
 • Smrek (Beskidy Śląsko-Morawskie, Radhostsky hrbet) – 1276 m n.p.m.
 • Ropica (Beskidy Śląsko-Morawskie, Ropicka rozsocha) – 1083 m n.p.m.
 • Wielki Połom (Beskidy Śląsko-Morawskie, Zadni hory) – 1067 m n.p.m.
 • Wielki Jawornik (Beskidy Śląsko-Morawskie, Verkovicke vrchy) – 918 m n.p.m.
 • Bobek (Beskidy Śląsko-Morawskie, Klokočovská hornatina) – 871 m n.p.m.
c) Aby zdobyć OKT PTT WKB „Korona Beskidów Słowackich” należy zaliczyć 9 szczytów:
 • Babia Góra (Beskidy Orawskie) – 1725 m n.p.m.
 • Minčol (Magura Orawska) – 1394 m n.p.m.
 • Wielka Racza (Beskidy Kysuckie) – 1236 m n.p.m.
 • Kremenaros (Góry Bukowskie) – 1221 m n.p.m.
 • Minčol (Góry Czerchowskie) – 1157 m n.p.m.
 • Pupov (Góry Kisuckie) – 1096 m n.p.m.
 • Eliasovka (Ľubovnianska vrchovina) – 1023 m n.p.m.
 • Busov (Beskid Niski) – 1002 m n.p.m.
 • Smilniansky vrch (Pogórze Ondawskie) – 749 m n.p.m.
d) Aby zdobyć OKT PTT WKB „Korona Beskidów Ukraińskich” należy zaliczyć 11 szczytów:
 • Howerla (Czarnohora) – 2061 m n.p.m.
 • Bliźnica (Świdowiec) – 1883 m n.p.m.
 • Sywula (Gorgany) – 1836 m n.p.m.
 • Stij (Połonina Borżawa) – 1677 m n.p.m.
 • Baba Ludowa (Połoniny Hryniawskie) – 1590 m n.p.m.
 • Syhłański (Połonina Krasna) – 1563 m n.p.m.
 • Rotyło (Góry Pokucko-Bukowińskie) – 1483 m n.p.m.
 • Riwna (Połonina Równa) – 1482 m n.p.m.
 • Pikuj (Bieszczady Wschodnie) – 1405 m n.p.m.
 • Magura Łomniańska (Góry Sanocko -Turczańskie) – 1024 m n.p.m.
 • Ciuchowy Dział (Beskidy Brzeżne) – 942 m n.p.m.
e) OKT PTT WKB „Wielka Korona Beskidów” otrzymuje się za zdobycie wszystkich czterech odznak pierwszego stopnia.

4. OKT PTT WKB można zdobywać podczas wycieczek indywidualnych i zbiorowych, a także innych imprez turystycznych.

5. OKT PTT WKB można zdobywać równocześnie z innymi odznakami turystycznymi m.in. GOT PTT, GOT PTT „Ku Wierchom”, OKT PTT MSB, OKT PTT GSB. Kolejność zdobywania szczytów jest dowolna.

6. Do zdobycia OKT PTT WKB zalicza się szczyty zdobyte od 1.01.2013 r.

7. Poświadczenia zdobycia szczytów do OKT PTT WKB:
a) Poświadczenie zdobycia szczytów dokonuje się w książeczkach OKT PTT WKB na odpowiednich stronach lub w wykazie górskich wycieczek do OKT PTT WKB.
b) Poświadczeniami są pieczątki najbliższego obiektu turystycznego, czytelne podpisy przewodników górskich, przewodników GOT PTT, przodowników turystyki górskiej, ratowników górskich, instruktorów PZA, strażników parków narodowych, kierowników wycieczek. Podpisy powinny być uzupełnione numerem legitymacji i (w przypadku posiadania) pieczątką. Za poświadczenia uważa się również fotografię uwidaczniające ubiegającego się o odznakę wykonane w charakterystycznym miejscu na zdobytym szczycie. Przy każdym poświadczeniu musi być zamieszczona data zdobycia szczytu.
c) Książeczki OKT PTT WKB można nabyć w Komisji ds. GOT PTT przy ZG PTT lub w Oddziałach PTT. Formularze „Wykazów górskich wycieczek do OKT PTT WKB” oraz inne materiały związane z odznaką OKT PTT WKB można uzyskać w Oddziałach PTT, a także na stronach internetowych PTT.
8. Po zebraniu potwierdzeń ze zdobycia szczytów Korony Beskidów poszczególnych krajów, ubiegający się o odznakę przedstawia książeczkę OKT PTT WKB z potwierdzeniami lub potwierdzone wykazy OKT PTT WKB komisji weryfikacyjnej GOT PTT przy wybranym Oddziale PTT osobiście, bądź przesyła ją pocztą załączając zaadresowaną kopertę zwrotną ze znaczkiem pocztowym.

9. Po zweryfikowaniu zdobytych szczytów i otrzymaniu potwierdzenia w książeczce OKT PTT WKB, która jest legitymacją upoważniającą do nabycia i noszenia odznak „Korony Beskidów”. Odznaki można nabyć w Komisji ds. GOT PTT przy ZG PTT lub w Oddziałach PTT.

10. Nadzór nad OKT PTT WKB sprawuje Komisja ds. GOT PTT przy Zarządzie Głównym PTT, która przygotowuje regulamin zdobywania odznaki, dokonuje jego korekty w miarę potrzeby i opracowuje wzory dokumentacji. Ustalenia Komisji ds. GOT PTT przy ZG PTT podlegają zatwierdzeniu przez ZG PTT.

11. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komisji ds. GOT PTT przy ZG PTT.

12. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez ZG PTT.


Książeczki potwierdzeń do nabycia w "Wakacyjnym Raju" w cenie 5zł.